Przeskocz do treści

Budowa domu blisko rzeki

Jeśli lubisz wodę i naturę, możesz skusić się na budowę własnego lokum nad rzeką. Niewątpliwie takie rozwiązanie napawa radością i ma dużo zalet. Jednak zanim podejmiesz taką decyzję, warto dobrze przemyśleć wszystkie jej konsekwencje.

Przede wszystkim wiąże się ona z koniecznością wypełnienia pewnych formalności. Dodatkowo konieczne jest zapoznanie się z przepisami lokalnymi, tj. miejscowe plany zagospodarowania i odpowiednie rozporządzenia wojewody. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ani w poprzednim brzmieniu, ani po zmianie nie odnoszą się do usytuowania budynku względem rzek lub zbiorników wodnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody w parku krajobrazowym może być wprowadzony zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Podobne ograniczenia mogą obowiązywać na obszarze chronionego krajobrazu.

Oprócz tego gmina może zakazać budowy na obszarach zagrożonych powodzią. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne nie wolno wykonywać „robót budowlanych polegających na wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej”. W przepisie tym ustawodawca posłużył się pojęciem „obiekt budowlany”, co zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane należy rozumieć jako: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego). Zakazy te mają na celu zapewnienie prawidłowego stanu technicznego wałów oraz możliwość dotarcia w każdym czasie i we wszystkich warunkach do każdego miejsca wału w celu przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej, a także kontroli stanu budowli, napraw i konserwacji.