Przeskocz do treści

Wykonanie przyłączy pod budowę domu

Budowa przyłączy nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Inwestycję tę zgłasza się przedstawiając projekt zagospodarowania działki wraz z technicznym opisem instalacji, wykonanym przez projektanta. Powinien on być oparty na uzgodnieniach, pozwoleniach i opiniach, wymaganych w przepisach.

Pierwszym etapem jest złożenie w zakładzie energetycznym, obsługującym nasz rejon, wniosku o wydanie warunków przyłączenia prądu. Określa się w nim moc przyłączeniową, dane techniczne urządzeń przepływowych, roczną prognozę zużycia elektryczności, a także termin rozpoczęcia dostawy prądu. Odbiorcy z gospodarstw domowych, którzy zaliczani są do IV, V i VI grupy przyłączeniowej, otrzymują w terminie do 14 dni warunki przyłączenia, które są ważne 24 miesiące od daty wystawienia. Razem z nimi wnioskodawca otrzymuje projekt umowy przyłączeniowej, określającej m.in. parametry przyłącza i termin jego budowy.

Po wykonaniu prac instalacyjnych właściciel nieruchomości jest zapraszany do podpisania umowy sprzedaży energii, która określa, na jakich warunkach będziemy otrzymywali energię elektryczną.

Gaz

Procedura rozpoczyna się od złożenia w rejonowej gazowni wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Inwestor otrzymuje wówczas warunki przyłączenia w terminie 30 dni dla wniosków z I grupy przyłączeniowej i 60 dni w przypadku wniosków z II grupy. Inwestorzy, których wnioski nie zawierają wszystkich elementów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 21 dni. Warunki przyłączeń gazowych są ważne jedynie 12 miesięcy od wydania. Kolejnym krokiem inwestora jest złożenie wniosku o podpisanie umowy przyłączeniowej. Jeśli zostanie ona podpisana, inwestor ma już przepustkę do budowy przyłącza. Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków bytowych składa się do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego razem z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, którą pobiera się w starostwie. Przedsiębiorstwa wydają warunki dość szybko, pomimo, że nie ma ustawowych terminów udzielenia odpowiedzi.